Pellini Caffé

Privacy Policy

Welkom op onze website.

Dit Privacybeleid illustreert het doel en de verwerkingsmethodes die door de Gegevensgeheerder worden gebruikt om persoonsgegevens te verwerken. Het is elke keer van toepassing als een gebruiker browst op de pagina's van de website  www.pellinicaffe.com (de "Site"), ongeacht of de gebruiker beslist om zijn voordeel te doen met de diensten die voorgesteld worden door de site en/of de getoonde producten te kopen. Dit document dient gezien te worden als een integraal onderdeel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site.

Het verwerken van de Persoonsgegevens van gebruikers van de Site vindt plaats in Italië en wordt uitgevoerd in overeenkomst met de gelden Europese Wetgeving en het Wetbesluit 30 juni 2003, nr. 196 als de Wet ter bescherming van persoonsgegevens (de "Wet").

Dit document is opgesteld in overeenkomst met de bepalingen van art. 13 van Wetbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna de "Wet"), Pellini Caffè  S.p.A., met statutaire zetel te Bussolengo (VR), via 1° Maggio, 8, fiscaal nummer en BTW-nummer 00990940967 (hierna, “Pellini Caffè”) en Triboo Digitale S.r.l., met statutaire zetel te Milaan (Italië), viale Sarca 336, edificio 16, Postcode 336, fiscaal nummer, BTW-nummer en Inschrijvingsnummer Bedrijvenregister 02912880966  (“Triboo Digitale”), die optreden als gezamenlijke Gegevensbeheerders (hier samen de "Gezamenlijke Gegevensbeheerders") en via hen alle nuttige informatie te leveren overeenkomt met het verwerken van de persoonsgegevens van de personen die de www.pellinicaffe.com website (hierna de “Site”) te bezoeken.

1. HET BELEID

Alle Gegevenssubjecten hebben recht op bescherming van hun Persoonsgegevens. Triboo Digitale en Pellini Caffè respecteren het recht van de gebruikers om geïnformeerd te worden over het verzamelen en vervolgens verwerken met betrekking tot hun Persoonsgegevens. De Gezamenlijke Gegevensbeheerders beloven zich te houden aan een strikt principe bij het verwerken van gegevens die de gebruiker, zelfs indirect, kunnen identificeren. Om deze reden is de Site zo geconfigureerd dat het gebruik van persoonsgegevens tot een minimum beperkt is en het verwerken van persoonsgegevens is uitgesloten als het doel van de specifieke activiteit behaald kan worden door middel van anonieme gegevens of andere middelen, waarbij de persoon alleen geïdentificeerd wordt als dat nodig is of op verzoek van de autoriteiten en politie. Dit Privacybeleid biedt alle nuttige informatie om te begrijpen hoe we de informatie die gebruikers op de Site identificeren, verzamelen en gebruiken.

2. WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS, HOE EN WAARVOOR

Triboo Digitale is een autonome gezamenlijke Gegevensbeheerder die belast is met het verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Site, uitsluitend met betrekking tot het bekeren, voltooien en uitvoeren van de commerciële transacties met betrekking tot de aanschaf van producten via die Site. TD beslist over het bereik en de verwerkingsmethodes die ingevoerd worden en welke instrumenten er gebruikt worden wat betreft de beveiliging. Voor uitsluitend organisatorische en functionele vereisten heeft Triboo Digitale, met toestemming van Pellini Caffè, enkele Hoofd Gegevensbeheerders aangewezen om Persoonsgegevens van gebruikers te beheren voor doeleinden die strikt gekoppeld en gerelateerd zijn aan het verstrekken van diensten op de Site, inclusief de verkoop van producten. Dergelijke Hoofd Gegevensbeheerders zijn uitgekozen op basis van hun ervaring, capaciteiten en betrouwbaarheid, strikte naleving van de geldende bepalingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens alsmede gerelateerd aan beveilingszaken. Hoofd Gegevensbeheerders verwerken Persoonsgegevens van gebruikers van de Site in navolging van instructies verstrekt dor Triboo Digitale.

Stuur voor een volledige lijst van de Hoofd Gegevensbeheerders die aangewezen zijn voor het verwerken van persoonsgegevens van gebruikers van de Site een e-mail naar: privacy@triboo.it.

Triboo Digitale verzamelt, vooral voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden en als onderdeel van het proces van het kopen van producten op de Sites, Persoonsgegevens (bijv. naam en achternaam, e-mailadres, postadres, creditcard- en bankgegevens, telefoonnummer) via het productbestelformulier beschikbaar op de Site.

Persoonsgegevens worden vooral elektronisch verwerkt en in bepaalde gevallen ook op papier, zoals bijvoorbeeld als het verwerken van persoonsgegevens nodig is om fraude op de Site te voorkomen.

Persoonsgegevens worden bewaard in de vorm waardoor gebruikers geïdentificeerd kunnen wordt zolang dat strikt noodzakelijk is voor het doel waar de gegevens voor zij verzameld en vervolgens verwerkt en in elk geval binnen de limieten gesteld door de geldende wet. Om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens altijd nauwkeurig en bijgewerkt zijn, kloppen en volledig zijn, worden Gebruikers vriendelijk verzocht om ons op de hoogte te stellen van veranderingen in hun gegevens door een e-mail te sturen naar: privacy@triboo.it.

Naast wat reeds hierboven is aangegeven, worden de persoonsgegevens van Gebruikers niet aan derde partijen doorgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming, behalve voor die gevallen die door de geldende wet worden aangegeven.

Persoonsgegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan derde partijen voor de aanvullende doelstellingen met betrekking tot het verstrekken van diensten die de gebruiker nodig heeft (bijvoorbeeld met betrekking tot de aanschaf van gerelateerde transacties. Raadpleeg voor verdere informatie hierover paragraaf 4 hieronder.

Persoonsgegevens van gebruikers kunnen doorgegeven worden aan de politie of wettelijke autoriteiten, bijvoorbeeld in overeenkomst met autifraudediensten van de Site, overeenkomstig met de geldende wet en wanneer vereist. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Landen anders dan de landen die bij de Europese Unie horen, wat geen voldoende mate aan privacybescherming garandeert. Indien het bovenstaande nodig is voor het behalen van de doelstellingen met betrekking tot het beheer, sluiten en verwerken van handelstransacties, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht van Persoonsgegeven van Landen die niet bij de Europese Unie horen en die niet voldoende bescherming garanderen, alleen ingevoerd worden nadat dergelijke partijen en Triboo Digitale alle specifieke contracten hebben getekend die de clausules bevatten voor de bescherming van Persoonsgegevens, in overeenkomst met de geldende wetgeving en de richtlijnen.

De doelen waar Persoonsgegevens voor worden gevraagd en verwerkt, worden elke keer specifiek aangegeven in de Informatiemededeling op de pagina waar de overdracht van Persoonsgegevens wordt aangegeven.

Er kunnen gevallen zijn waar Triboo Digitale persoonsgegevens van derde partijen die rechtstreeks door gebruikers van Digitale Triboo zijn doorgegeven, bijvoorbeeld als de gebruiker een vriend van een dienst of product die via de Site wordt verkocht op de hoogte wil stellen of als de gebruiker een product koopt om naar een vriend te sturen of als de persoon die de aankoop betaalt anders is dan de persoon aan wie het wordt geleverd.

In de bovenstaande gevallen zal Triboo Digitale, voor zover bij wette vereist, aan zijn verplichtingen tot vrijgeving van gegevens voldoen ten aanzien van de aangegeven gebruiker en zal, indien nodig, toestemming vragen bij registratie van de betreffende gegevens in het bestand persoonsgegevens of het volgende nuttige contact.

Pellini Caffè verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor marketingactiviteiten (zoals een mailing of commerciële communicatie) en alleen als de gebruiker uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor dergelijke vormen van verwerking. In zijn hoedanigheid van gezamenlijke Gegevensbeheerder zal hij zich niet rechtstreeks met dergelijke activiteiten bemoeien, hoewel Pellini Caffè andere soorten van verwerking met Triboo Digitale heeft afgesproken.

3. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS WEIGEREN EN BETREFFENDE CONSEQUENTIES

Overdracht van Persoonsgegevens aan Triboo Digitale en vooral persoonsgegevens, e-mailadres, postadres, creditcard en bankgegevens en telefoonnummer, is vereist om aan de bovengenoemde contractuele doelstellingen te voldoen.

Sommige van de bovengenoemde gegevens kunnen onontbeerlijk zijn in het vervullen van de verplichtingen opgelegd door de wet of andere richtlijnen of om andere diensten te leveren waarvan u hebt aangegeven dat u ze wilt hebben zoals verstrekt door de Site.

Weigering om bepaalde, essentiële Persoonsgegevens prijs te geven die op de Site aangegeven worden door een sterretje (*), kan het onmogelijk maken om alle aankoopfasen te doorlopen en/of aan alle verplichtingen te voldoe die vereist zijn door de geldende wet- en regelgeving. Het niet verstrekken van bepaalde gegevens kan dus, naar individuele omstandigheden, een legitieme en gerechtvaardigde reden vormen om de uitvoering van de koopovereenkomst op de Site of het leveren van diensten via de Site te voorkomen.

Aan de andere kant is overdracht van aanvullende Persoonsgegevens, anders dan de gegevens die verplicht zijn, optioneel en heeft geen invloed op het gebruik van de diensten verstrekt door de Site.

4. AAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERSTREKT

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt en beschikbaar worden gesteld aan externe bedrijven die specifieke diensten leveren, zoals Hoofdgegevensbeheerders, of aan andere ontvangers van de gegevens verzameld door de Gegevensbeheerder, die gegevens onafhankelijk verwerkt met als enig doel het uitvoeren van de koopovereenkomst voor producten op de Site (zoals het uitvoeren van elektronische betaaldiensten op afstand, via creditcard/bankoverschrijving) en alleen wanneer een dergelijk doel niet in strijd is met de doelen waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld en daarna verwerkt en, in elk geval, volledig voldoen aan de geldende wetgeving.

Er worden geen Persoonsgegevens verspreid, toegekend of anderszins overgedragen aan derde partijen zonder de gebruikers op de hoogte te stellen en van tevoren hun toestemming te krijgen als dit bij wet vereist is.

5. HOE WE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN OP DE SITE

Persoonsgegevens worden tijdens het onlineregistratieproces op de Site verzameld, bij het invullen van formulieren op de Site of bij het versturen van bestelformulieren voor het kopen van producten op de Site om e-commercetransacties uit te voeren. Deze gegevens worden binnen de limieten en doelen uitgevoerd zoals geïllustreerd in de Informatiemededeling verstrekt aan de gebruikers in het betreffende gedeelte voor het verzamelen van gegevens.

6. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Triboo Digitale heeft alle geschikte beveiligingsmaatregelen genomen om het risico van destructie of verlies, ook per ongeluk, van dergelijke Gegevens, door onbevoegde toegang of verwerking dat niet geautoriseerd is of niet voldoet aan het bereik en doel van het verzamelen aangegeven in dit Privacybeleid te minimaliseren.

Aangezien het echter onmogelijk is om te kunnen garanderen dat dergelijke maatregelen voor de beveiliging van de Site en de overdracht van gegevens en informatie van dezelfde Site geen risico met zich meebrengen van onbevoegde toegang tot of verspreiding van gegevens, raden wij gebruikers aan te controleren dat er een bijgewerkt antivirusbeschermingssysteem op hun computer is geïnstalleerd, die de inkomende en uitgaande gegevens beschermt en dat hun internetaanbieder firewalls en anti-spammingfilters gebruikt waar van toepassing voor veilige gegevensoverdracht op het internet.

7. RECHTEN VOOR TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS EN ANDERE RECHTEN

Gebruikers hebben het recht op het verkrijgen van bevestiging of persoonsgegeven met betrekking tot u bestaan, ongeacht of ze reeds zijn geregistreerd en communicatie van dergelijke gegevens in een begrijpbare form.

Ze hebben tevens het recht informatie te ontvangen met betrekking tot de oorsprong van de Persoonsgegevens; het doel en de verwerkingsmethodes; de logica die gebruikt wordt in het geval gegevens worden verwerkt met behulp van elektronische apparatuur; de persoonsgegevens van de Gegevensbeheerders, informatie over subjecten of de categorie subjecten die de persoonsgegevens hebben verstrekt of die dergelijke gegevens hebben opgemerkt in de hoedanigheid van bijvoorbeeld Hoofdverwerkers of Speciale Officers. Deel van deze informatie staat in ons Privacybeleid; als gebruikers verdere informatie willen, kunnen ze eenvoudigweg een e-mail sturen naar privacy@triboo.it.

Gebruikers hebben altijd het recht om van Triboo Digitale te ontvangen:

- bijwerken, rectificeren of integreren van persoonsgegevens;

- het verwijderen, anonimiseren of blokkeren van gegevens die illegaal zijn verwerkt, inclusief gegevens waarvan het bewaren onnodig is voor de doelstellingen waarvoor ze zijn verzameld of daarna verwerkt;

- het certificeren dat de hierboven aangegeven handelingen op de hoogte zijn gesteld met betrekking tot hun content, tot de entiteiten aan wie of waaraan de gegevens zijn medegedeeld of verspreid, behalve als deze vereist onmogelijk blijkt of betrekking heeft op een ongelijke inspanning vergeleken met het recht dat wordt beschermd.

Gebruikers hebben ook het recht om zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten:

- op wettelijke grond, tegen het verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot hem/haar, hoewel ze relevant zijn voor het doel van het verzamelen;

- tegen het verwerken van Persoonsgegevens met betrekking tot hem/haar, waar het wordt uitgevoerd met als doel het versturen van reclamemateriaal of direct selling of anders voor het uitvoeren van markt- of commerciële communincatieonderzoeken.

- Gebruikers hebben het recht hun rechten op elk gewenst moment uit te oefenen door dergelijke verzoeken per e-mail te sturen naar Triboo Digitale op privacy@triboo.it, die dan zullen worden verwerkt.

8. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze Site kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites. Triboo Digitale heeft geen zeggenschap over de handelswijze van dergelijke websites noch hun content. Triboo Digitale kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de webcontent van dergelijke sites of de regels die door deze sites worden gehanteerd met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens tijdens het browsen op hun website. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden en Triboo Digitale is onder geen voorwaarde aansprakelijk voor het privacybeleid dat door die websites wordt toegepast.

De Site biedt uitsluitend links naar deze sites om gebruikers te helpen bij het zoeken en browsen en om links naar andere websites op internet te faciliteren en om, waar nodig, de uitvoering van contractaspecten (bijv. betalingsbeheer) toe te staan of andere diensten aan te bieden met betrekking tot degene die beschikbaar zijn op de Site. Het posten van dergelijke links betekent niet dat Triboo Digitale het gebruik van of het browsen op deze websites aanbeveelt of hun content, diensten of handelswaar zoals aan internetgebruikers worden geleverd en verkocht,  garandeert.

9. COOKIES

Gebruikers kunnen voor verder gebruik over het gebruik van cookies het Cookiebeleid bekijken beschikbaar via de Gegevensbeheerder door middel van de volgende link: www.pellinicaffe.com/cookies.

10. CONTACTEN

Gebruikers die verdere informatie willen ontvangen over hoe Triboo Digitale Persoonsgegevens verwerkt, moet een e-mail versturen naar het volgende e-mailadres: privacy@triboo.it. Ga naar de website van de Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens op http://www.garanteprivacy.it om verdere informatie te ontvangen en op de hoogte gesteld te worden van de rechten en de regels met betrekking tot de bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens.

11. GELDEND RECHT

Dit Privacybeleid valt onder de Italiaanse wetgeving en vooral de Wet voor Gegevensbescherming die het verwerken van persoonsgegevens reguleert, inclusief de rechten in het buitenland, uitgevoerd door degene die inwoner is van of zich in Italië bevindt of met behulp van instrumenten die zich in Italië bevinden.

De Wet zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens worden verwerkt door het respecteren van de rechten van gegevenssubjecten, fundamentele vrijheden en respect, vooral met betrekking tot vertrouwelijkheid, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van Persoonsgegevens.

12. WIJZINGEN EN BIJWERKINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

De gezamenlijke Gegevensbeheerder kunnen het hele of delen van dit Privacybeleid aanpassen of eenvoudigweg bijwerken, ook als er veranderingen zijn aangebracht in wetten of regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en rechten van gebruikers.  Wij raden gebruikers daarom aan om dit gedeelte regelmatig te bekijken voor de meest recente en bijgewerkte versie van het Privacybeleid .

Naar boven